Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van HTC group bv, hierna te noemen HTC. HTC is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring voor HTC parking & security BV, HTC service
& installation BV, HTC consultancy & innovation BV, HTC company BV en HTC speedgate as a service BV.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de
eisen uit de privacywetgeving.

Contactgegevens

Tweede Bloksweg 72
2742 KL Waddinxveen
Telefoon: +31 88 027 70 88
Website: www.htc-ps.com
E-mail: privacy@htc-ps.com

Bedrijfsactiviteiten

HTC verkoopt, ontwikkelt, produceert, exporteert, installeert en onderhoudt toegangsbeveiligingsproducten,
met inbegrip van alle bijbehorende activiteiten en dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HTC verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze producten, diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam;
• geslacht;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• overige (werkgerelateerde) persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via onze website,
correspondentie of telefonisch;
• gegevens over uw activiteiten op onze website, via cookies;
• betalingsgegevens;
• om te voldoen aan de wettelijke regelgeving.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HTC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met ons;
• verwerken van betalingen, omdat u een bedrijfsrelatie met ons heeft;
• communiceren over onze producten, diensten of andere bedrijfsgerelateerde informatie;
• verzenden van nieuwsbrieven, folders, uitnodigingen of overige bedrijfsgerelateerde informatie;
• contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• afleveren van goederen en diensten
• analyseren van gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren;
• verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

HTC neemt geen besluiten middels geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HTC) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij hanteren minimaal de wettelijke bewaartermijn. HTC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en u als relatie goed te kunnen bedienen.

Delen van persoonsgegevens met derden

HTC deelt de door uw verstrekte gegevens niet met andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de
bedrijfsactiviteiten of wettelijk verplicht is.

Cookies, of vergelijkbare technieken

HTC kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw device. HTC gebruikt cookies met
een puur technische functionaliteit. Deze cookies kunnen gebruikt worden om de website goed te laten
functioneren en te optimaliseren. Deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden
worden.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag kunnen analyseren op onze website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht
op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@htc-ps.com. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. HTC zal zo
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. HTC wijst u erop dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HTC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact met ons op via privacy@htc-ps.com.

Wijzigingen

HTC kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in
haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is in te zien op de website van HTC. Het is daarom aan
te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigen op de hoogte bent. Deze
versie is opgesteld in juli 2021.